Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy k ročním výpisům

Penzijní připojištění – 3. pilíř

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc ve kterém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Kdy uvidím zhodnocení za rok 2015 na své smlouvě?

  Zhodnocení za rok 2015 bylo připsáno na Váš účet dne 1. 1. 2016, proto jej naleznete v tabulce přehledu připsaných plateb až následující rok.  

 • Jak se spočítá zhodnocení?

  Zhodnocení se počítá dle sjednaného penzijního plánu a to metodou složeného měsíčního úročení vložených prostředků evidovaných vždy koncem měsíce na Vašem účtu.

 • Kdy mám nárok na státní příspěvek?

  Nárok na státní příspěvek vzniká při platbě účastníka ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Ale pozor, vždy můžete nárok uplatnit jen na tu částku, kterou zaplatíte a skutečně sjednáte na smlouvě. Nestačí jen platit více, v případě navýšení placení nás o tom prosím informujte. Vyplňte formulář, vlastnoručně podepište a odešlete jej do sídla Allianz penzijní společnosti nebo na e-mail info@allianz.cz

 • Jak si vedla Vaše smlouva v roce 2015?

  Tato část výpisu kontroluje tři oblasti na Vaší smlouvě za rok 2015.
  Pod obrázkem, který výrazem vyjadřuje, zda je Vaše smlouva v pořádku nebo ne, je vysvětlení.

 • Co se stane s předplacenými prostředky na smlouvě?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce.
  V případě, že jste v průběhu trvání smlouvy uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

  Zaslané příspěvky nelze je vrátit zpět. Všechny prostředky evidované na smlouvě, tedy i předplacené prostředky, jsou zhodnocované ročními výnosy.

 • Jak se vypočítá pojištěná doba?

  Starobní penze – do pojištěné doby se započítávají pouze měsíce, na které byl připsán příspěvek v minimální výši 100 Kč.

  Výsluhová penze – započítávají se měsíce, kdy byla výsluhová penze sjednána a současně byl zaplacen příspěvek v minimální výši 100 Kč.

 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím, zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu: 3033/2700
  Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol: 3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete na e-mail info@allianz.cz nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.

Důchodové spoření – 2. pilíř

 • Jak se vypočítá úplata za obhospodařování a za zhodnocení majetku fondu?

  Výše úplat penzijní společnosti se vypočítává z celkového objemu prostředků daného fondu za všechny účastníky. Podrobněji je popsáno ve statutech důchodových fondů.

 • Za jakou cenu se investují moje prostředky?

  Za cenu, která je platná ke dni připsání platby na jednotlivé důchodové fondy. 

  Historii ceny jednotek naleznete na internetových stránkách zde - zobrazit podrobná data.

 • Kdy může dojít k tomu, že na Vašem osobním důchodovém účtu neevidujeme žádné finanční prostředky?

  1. Neoznámil jste zaměstnavateli, že jste se stal účastníkem důchodového spoření

  Neprodleně nahlaste svému zaměstnavateli skutečnost, že jste účastníkem důchodového spoření a po domluvě s ním i na místně příslušný finanční úřad.

  2. Neodvádíte odvody na důchodové pojištění

  Jste evidován na pracovním úřadě, na mateřské dovolené, jste dobrovolný plátce,…. Odvody na důchodové spoření jsou striktně vázány s odvody na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

  3. Jste OSVČ

  Můžete nahlásit účast na důchodovém spoření nejpozději současně s daňovým přiznáním v letošním roce. Nezapomeňte podat jako součást daňového přiznání pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření, ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí pojistného období.

  4. Překročil jste maximální vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění

  Maximálním vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění je 48násobek průměrné měsíční mzdy. Z příjmu, který tento limit přesáhne, se již pojistné na důchodové pojištění, stejně jako důchodové spoření, neplatí.
  S následujícím rokem se opět začne odvádět pojistné na důchodové pojištění a tedy i příspěvky na důchodové spoření. Příspěvky budou odváděny na smlouvu opět až do dosažení maximálního vyměřovacího základu.

  5. Zaměstnavatel za Vás neodvádí pojistné na důchodové spoření

  Pokud se domníváte, že zaměstnavatel za Vás pojistné na důchodové spoření neodvádí, obraťte se písemně na místně příslušný finanční úřad dle sídla zaměstnavatele.

   

 • Platby neodpovídají měsíci stržení z výplaty

  Datum připsání platby na Váš důchodový účet závisí na datu, kdy částka byla odeslána z Finančního úřadu a připsána na náš účet u depozitáře. Může docházet k posunům o více než měsíc, a proto datum připsání platby a datum srážky ze mzdy se neshodují.

  Smlouvy, které mají počátek koncem roku (např. 1. 12. 2015 nebo 1. 11. 2015) nebudou mít pravděpodobně finanční prostředky v ročním výpise z důchodového spoření za rok 2015 na účtě evidovány.

  Příklad:

  1. 11. 2015

  Počátek účasti na důchodovém spoření.,

  prosinec 20135

  První příspěvek je stržen z výplaty za listopad. V prosinci odvede zaměstnavatel částku na důchodové spoření na přísušný finanční úřad.

  leden 2016

  Finanční úřad zpracuje tuto platbu a odešle na Váš důchodový účet u příslušné penzijní společnosti.

 • Kdy mám nárok na příspěvky důchodového spoření?

  Odvody na důchodové spoření jsou striktně vázány s odvody na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Platby jsou na smlouvu připisovány s datem příchodu z příslušného finančního úřadu na účet penzijní společnosti. Máte-li pochybnosti o správnosti výpisu, obraťte se, prosím, na svého zaměstnavatele, případně na místně příslušný finanční úřad dle sídla zaměstnavatele.

  Adresy územních pracovišť finančních úřadů naleznete na webových stránkách.

 • Co se stane, když jsem zaměstnavateli neoznámil, že jsem účastníkem důchodového spoření?

  Účast na důchodovém spoření musí poplatník oznámit každému zaměstnavateli. Poruší-li poplatník svou oznamovací povinnost (neoznámí svému zaměstnavateli včas svou účast na důchodovém spoření) a v důsledku toho není plátcem pojistného sraženo a odvedeno pojistné na důchodové spoření ve správné výši, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto plátce pojistného spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného.

  V případě, kdy ke zjištění porušení povinnosti ze strany poplatníka došlo na základě oznámení tohoto poplatníka nebo plátce pojistného, činí přirážka k pojistnému poloviční výši.

  Doporučení: V zákoně nejsou předepsány povinné doklady, kterými účastník důchodového spoření dokládá účast na důchodovém spoření. Poplatníkům je však doporučeno předložit plátci pojistného – Oznámení o nabytí právní moci.

  Více informací naleznete na internetových stránkách Finanční správy, případně na místně příslušném finančním úřadu.

 • Jsou ve druhém pilíři připisovány státní příspěvky a je možné čerpat odpočet z daní?

  Ne, statní příspěvky a daňové zvýhodnění je možné čerpat pouze u smluv penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. U důchodového spoření jsou tyto výhody nahrazeny 3 %, které nejsou odvedeny do průběžného důchodového pojištění, ale jsou připisovány na Váš osobní důchodový účet.

  Žádná další státní podpora ani daňové zvýhodnění není možné ve druhém pilíři uplatnit.

 • Jak se vypočítá podíl na výnosech a ztrátách?

  Jedná se o součet hodnoty osobního důchodového účtu k 31. 12. 2013 (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce 2013  a odečte se vše co bylo skutečně připsáno na smlouvu.

  Příklad:

  Osobní důchodový účet                        7 435 Kč

  Celkem odesláno na smlouvu               7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta ( 7 435 – 7 420)            15  Kč

 • Co znamená a jak se vypočítá zhodnocení v procentech?

  Procento uváděné ve výpisu je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách, který je také ve výpisu uveden. Spočítá se jako podíl této hodnoty a průměrné hodnoty investovaných prostředků v daném roce.

  Jak vypočítat zisk nebo ztrátu

  Jedná se o součet hodnoty osobního důchodového účtu k 31. 12. daného roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce a odečte se vše, co bylo skutečně připsáno na smlouvu.

   

  Jak vypočítat průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce

  V tabulce přehledu připsaných prostředků naleznete, kdy skutečně přišla Vaše platba na účet penzijní společnosti. Podle data připsání platby a výše připsané částky spočítáte průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce.

   

  Příklad:

  2.pilir-vzorec01

    

  Osobní důchodový účet                        7 435 Kč

  Celkem připsáno na smlouvu                7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta (7 435 – 7 420)             15  Kč

   

   

  Přehled připsaných plateb

  11. 11.                          4 000 Kč (částka ležela na účtu 50 dní v roce,tedy 50 z 365)

  19. 12.                         3 420 Kč (částka ležela na účtu 12 dní v roce,tedy 12 z 365)

   

  Průměrná hodnota investovaných prostředků se spočítá jako součet takto vypočtených hodnot:

  2.pilir- vzorec02

  2.pilir-vzorec03

   

Doplňkové penzijní spoření – 3. pilíř

 • Do čeho přesně jsou mé prostředky investovány v rámci jednotlivých fondů?

  Aktuální stav rozložení prostředků jednotlivých fondů naleznete každý měsíc na internetových stánkách zde, v sekci Informace o struktuře majetku fondů.

 • Jak se vypočítá úplata za obhospodařování a za zhodnocení majetku fondu?

  Výše úplat penzijní společnosti se vypočítává z celkového objemu prostředků daného fondu za všechny účastníky. Podrobněji je popsáno ve statutech účastnických fondů.

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte  ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.
 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím,  zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu:                   3033/2700
  Variabilní symbol:         číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol:       3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete na e-mail info@allianz.cz nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Za jakou cenu se investují moje příspěvky?

  Příspěvky jsou investovány za cenu, která je platná ke dni připsání platby na jednotlivé účastnické fondy. Historii ceny jednotek naleznete na internetových stránkách zde - zobrazit podrobná data.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc, ve kterrém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Kde jsou uvedeny předplacené příspěvky?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce. V případě, že jste uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

 • Jak se vypočítá podíl na výnosech a ztrátách?

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k 31. 12. 2013 (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce 2013  a odečte se vše co bylo skutečně připsáno na smlouvu.

  Příklad:

  Osobní penzijní účet                              7 435 Kč

  Celkem připsáno na smlouvu                7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta ( 7 435 – 7 420)            15  Kč

 • Co znamená a jak se vypočítá zhodnocení v procentech?

  Procento uváděné ve výpisu je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách, který je také ve výpisu uveden. Spočítá se jako podíl této hodnoty a průměrné hodnoty investovaných prostředků v daném roce.

  Jak vypočítat zisk nebo ztrátu

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k 31. 12. daného roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce, vyplacené dávky v roce a odečte se vše co bylo skutečně na smlouvu připsáno.

   

  Jak vypočítat průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce

  V tabulce přehledu připsaných prostředků naleznete, kdy skutečně přišla Vaše platba na účet penzijní společnosti. Podle data připsání platby a výše připsané částky spočítáte průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce.

   

  Příklad:

  3.pilir_vzorec01

    

  Osobní penzijní účet               7 435 Kč

  Celkem odesláno na smlouvu       7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta = 7 435 – 7 420 = 15  Kč

   

   

  Přehled připsaných plateb

  11. 11.                    4 000 Kč (částka ležela na účtu 50 dní v roce,tedy 50 z 365)

  19. 12.                    3 420 Kč (částka ležela na účtu 12 dní v roce,tedy 12 z 365)

   

  Průměrná hodnota investovaných prostředků se spočítá jako součet takto vypočtených hodnot:

  3.pilir-vzorec02

   3.pilir_vzorec3

Kam dál?

nahoru