Shape Created with Sketch. 241 170 000

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz

Allianz penzijní společnost vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Allianz penzijní společnost obhospodařuje prostředky účastníků v transformovaném fondu (penzijní připojištění – od 1. 12. 2012 již není možné sjednat smlouvu), a od 1. 1. 2013 také prostředky v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – nový 3. pilíř). V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 společnost obhospodařovala prostředky v  důchodových fondech (důchodové spoření – 2. pilíř).

Od 1. 1. 2013 nabízíme:

Informace o penzijním připojištění můžete získat zde:

 

Při naší činnosti s prostředky klientů se řídíme strategií konzervativního investování, kterou stabilně podporuje kapitál skupiny Allianz.
To oceňují nejen naši klienti, jejichž počet se smlouvou o penzijním připojištění se jen za rok 2012 zdvojnásobil, ale také odborná veřejnost.

Historie společnosti

Allianz penzijní fond, a. s., vznikl v roce 1997 splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s., a Živnobanka – penzijního fondu, a. s., s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s.

Činnost penzijního fondu povolilo Ministerstvo financí ČR pod č.j. 324/61765/97 ze dne 10. 9. 1997 a k zápisu do obchodního rejstříku došlo 1. 10. 1997.

Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond, a. s., v návaznosti na odkup 45 % akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000, nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001.

Tento penzijní fond byl 1. 1. 2013 transformován na dnešní Allianz penzijní společnost, a. s.

Členy Výboru pro audit jsou ke dni 1.4. 2017: Ing. František Dostálek, Ing. Michal Petrmana a Alexander Protsenko.

Základní informace

Základní informace

IČO: 25 61 26 03
Základní kapitál: 50 100 000,- Kč
Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s., (100%)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor: KPMG Česká republika Audit
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefon: +420 241 170 000
www: www.allianz.cz

Výzva věřitelům Allianz penzijní společnosti, a.s.

Allianz penzijní společnost, a.s., IČ: 256 12 603, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha tímto informuje všechny své věřitele, že s účinky ke dni 12.4.2017 bylo přijato rozhodnutí o snížení základního kapitálu Allianz penzijní společnosti, a.s. v této podobě:

„Jediný akcionář společnosti přijal dne 12.4.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z hodnoty 300.000.000,- Kč o částku 249.900.000,- Kč na hodnotu 50.100.000,- Kč. Důvodem snížení je změna právní úpravy a z toho plynoucí požadavek na výši základního kapitálu společnosti. Účelem snížení je přizpůsobení se regulované výši základního kapitálu a převedení částky odpovídající snížení základního kapitálu do kapitálových fondů společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 167.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty každé akcie. Částka rovnající se snížení základního kapitálu bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti Allianz penzijní společnost, a.s. Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nové hodnoty činí 1 (jeden) měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu, pokud k tomuto dni budou mít listinnou podobu.“

Allianz penzijní společnost, a.s. tímto informuje všechny své věřitele o právu přihlásit svou nesplatnou pohledávku nejpozději do 90 dní od zveřejnění druhé výzvy u Allianz penzijní společnosti, a.s., a to za účelem jejího přiměřeného zajištění nebo uspokojení, v případě že by snížením základního kapitálu byla ohrožena její dobytnost. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách https://www.allianz.cz/vse-o-allianz/penzijni-spolecnost/.

Kam dál?

nahoru