ženy ve vedoucích pozicích

Ženy ve vedoucích pozicích

Pro společnost Allianz je různorodé zastoupení velice důležité, což je vidět i na průběžném jmenování vedoucích pracovníků. V průběhu roku 2021 bylo na pozice generálních ředitelek různých společností Allianz jmenováno šest žen. Požádali jsme čtyři z těchto nově jmenovaných generálních ředitelek, aby se zamyslely nad tím, co to pro ně znamená a proč je to pro Allianz důležité.

"Nemůžete být tím, co nevidíte," řekla Marian Wright Edelmanová, zakladatelka a emeritní prezidentka Fondu na obranu dětí (CDF), když se zamýšlela nad tématem reprezentace a vzorů. Zastoupení je důkazem rovnosti příležitostí a výsledkem silné víry v rozmanitost a inkluzi. Rozmanitost, rovné příležitosti a inkluze by neměly být pouhými slovy na papíře, ale hybnými silami, které pomáhají vytvářet vyváženější společnost schopnou rozvíjet nové hodnoty vedoucí k pokroku.

V oznámení finančních výsledků, zveřejněném v listopadu 2021, generální ředitel Allianz Oliver Bäte prohlásil, že společnost právě dokončila svůj nejlepší třetí kvartál v historii, s dobrými výsledky ve všech svých obchodních segmentech. O tři týdny později na Dni kapitálových trhů vysvětlil, že 30 procent provozního zisku skupiny Allianz nyní řídí ženy, čímž dal jasně najevo, že rozmanitost a výkonnost jdou ruku v ruce.

To, že Allianz dává přednost rozmanitosti, je patrné z průběžného jmenování vedoucích pracovníků. Z odpovědí nově jmenovaných ředitelek je zřejmé, že chápou diverzitu, včetně prosazování genderové vyváženosti, jako konkurenční výhodu pro Allianz a vnímají ji optikou výkonnosti, která povede k lepším výsledkům. Právě střet různých názorů – abychom parafrázovali Clarisse Kopffovou, generální ředitelku a předsedkyni představenstva společnosti Euler Hermes – dělá společnost lepší. A z tohoto střetu budou mít prospěch zákazníci, akcionáři, zaměstnanci i uchazeči.

Jasmine Jirele

"Myslím, že skutečnost, že 30 procent provozního zisku skupiny Allianz je řízeno ženami, je velkým pokrokem nejen pro ženy, které tyto funkce zastávají, ale také pro ženy v organizaci, které usilují o to, aby se ve své kariéře dostaly výš. Jsem hrdá na dlouhodobý závazek skupiny k genderové diverzitě a nárůst počtu žen na pozici generální ředitelky v posledních letech je důkazem tohoto závazku."

"Výzkumy ukazují, že rozmanité vedoucí týmy vedou k úspěšnějším společnostem s vyššími zisky, spokojeností zákazníků a angažovaností zaměstnanců. Stanovení konkrétního cíle, aby naše vedoucí týmy byly rozmanitější ve všech dimenzích – včetně pohlaví – nás činí odpovědnými za neustálé zlepšování. Zlepšováním diverzity v našich vedoucích týmech budeme chránit a zvyšovat hodnotu pro akcionáře a nadále budeme skupinu Allianz stavět do pozice lídra v našem odvětví."

"K zajištění lepšího přístupu žen do vedoucích pozic jsou zapotřebí dvě věci: vrcholový management, který podporuje meritokratickou kulturu, v níž je výkon odměňován bez ohledu na pohlaví, a skupina uchazečů, kteří mají možnost získat zkušenosti potřebné pro nejvyšší pozice. Zní to jako samozřejmost, ale není tomu tak a oněch 30 procent je výsledkem jedinečné firemní kultury Allianz založené na výkonu a velmi účinném modelu péče a rozvoje, kde si lidé mohou vybudovat dostatek sebevědomí, aby se odvážili udělat další krok. A to se děje velmi uvědomělým a strukturovaným způsobem řízení talentů a výkonnosti."

"Různorodé profily, různé zkušenosti a širší perspektivy jsou důležité pro přijímání dobrých, komplexněji promyšlených rozhodnutí, což vede k lepší a udržitelnější výkonnosti. Právě konfrontace různých názorů dělá společnost lepší. A pak je samozřejmě důležité mít stále více žen na vedoucích pozicích, jako signál, že Allianz je společnost, která má struktury umožňující svým nejlepším pracovníkům bez ohledu na pohlaví dosáhnout vedoucích pozic."

"Tato skutečnost poukazuje na to, že jsme pokročili v transformaci a přehodnotili roli žen na pracovišti. Allianz si již dlouho uvědomuje skvělou práci mnoha žen, z nichž mnohé vyniknou, pokud jim bude dána možnost a příležitost. Než dosáhneme skutečné parity, je třeba udělat ještě více a nelze toho dosáhnout ze dne na den, ale jsem nesmírně hrdá na Olivera a vizi Allianz při zajišťování rovných příležitostí pro všechny na pracovišti bez ohledu na pohlaví. Jdeme kupředu správným směrem."

"Jako generální ředitelka jednoho z klíčových růstových regionů Allianz je důležité, aby můj tým šel příkladem a ukázal, že ženy mohou hrát důležitou roli při zavádění inovací, práci zaměřené na zákazníka a růstu našeho podnikání. V Allianz budeme vždy oslavovat úspěchy našich lidí a pomáhat jim překonávat jejich osobní a profesní výzvy, počínaje směřováním těch, které si to zaslouží, do vyšších vedoucích pozic."

Katja de la Viña

"Stručně řečeno: důležitý krok k větší rozmanitosti a budoucí životaschopnosti. Allianz se již léta snaží přilákat více žen na vedoucí pozice. Tento výsledek ukazuje, že se naše úsilí vyplácí a že se nám skutečně daří něco měnit."

"Různorodé týmy jsou obecně agilnější a úspěšnější než homogenní týmy. O tom jsem pevně přesvědčena. Pokud tedy budeme podporovat lidi s různým zázemím, perspektivami, zkušenostmi a přesvědčením, aby se zapojili jako odborníci a vedoucí pracovníci, budeme moci lépe využít schopnosti a potenciál našich zaměstnanců – ve prospěch našich zákazníků, Allianz i celé společnosti. Zkrátka ku prospěchu nás všech."

Přestože nelze výkonnost jednotlivce přisoudit konkrétní vlastnosti, jako je pohlaví, zdravotní postižení, etnický původ, národnost, věk nebo sexuální orientace, je všeobecně známo, že rozmanitost ve všech svých formách vede k lepším výsledkům. Zpráva zveřejněná společností McKinsey v květnu 2020 uvádí, že "... inkluze a diverzita je silným faktorem podporujícím výkonnost podniku," který je v souvislosti s pandemií ještě aktuálnější. Ty společnosti, které ji přijmou, pokračuje zpráva, pravděpodobně vyjdou z krize silnější, zatímco ty, jež jí nepřikládají prioritu, riskují, že si pošramotí podnikatelskou pověst a přijdou o příležitosti.

Ve společnosti Allianz je prosazování genderové vyváženosti důležitou součástí strategie diverzity a inkluze a jedním z klíčových ukazatelů výkonnosti je právě zastoupení žen ve vyšším vedení. V tomto ohledu dosáhla Allianz velkých pokroků. Například na začátku působení Olivera Bäteho ve funkci generálního ředitele v roce 2015 nebyla ve skupině Allianz žádná žena na pozici generální ředitelky a pouze jedna žena byla členkou představenstva. Dnes je 30 % provozního zisku skupiny Allianz řízeno ženami – a v představenstvu Allianz SE jsou tři ženy.

Allianz dnes sklízí plody mnoha opatření, která byla v posledních letech zavedena. Nyní existují spolehlivé a různorodé plány nástupnictví vedoucích pracovníků, sponzorský program pro ženy, certifikace rovného odměňování a různé sítě zaměstnanců, včetně sítí, které se zaměřují na začlenění žen a mužů.

"Zavedli jsme globální řízení talentů, jehož cílem je vytvořit v celé společnosti širokou a různorodou základnu talentů, kteří jsou schopni snadno nastoupit na nové pozice," říká Angelika Inglspergerová, vedoucí oddělení People Product House, které má na starosti řízení talentů.

A Allianz bude i nadále pokračovat v úsilí o urychlení dosaženého pokroku. Představenstvo Allianz SE stanovilo definované cíle do roku 2024 ve všech směrech rozmanitosti.

Úsilí Allianz o podporu rozmanitosti a inkluze bylo potvrzeno také externím uznáním, mimo jiné v rámci Refinitiv Diversity & Inclusion Index 2021 (#5), German Diversity Index 2021 (#2) a Bloomberg Gender Equality Index, do kterého byla Allianz v roce 2022 zařazena již sedmý rok po sobě.