Slovník pojmů

Neznáte některý z našich pojmů? Zkuste ho najít v této sekci nebo nás kontaktujte.
U tarifů DOU (3,4,5) je v prvním roce pojištění (jen u některých produktů-viz příslušné pojistné podmínky a certifikáty) při poranění bez komplikací s tabulkovou dobou léčení do 28 (menší než 29) nebo do 35 dnů včetně (dle příslušných ZPP) vypláceno 50 % standardního pojistného plnění;
Jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu, tímto může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb. V pojišťovnictví se uplatňuje exekuce na peněžité plnění, resp. na výplatu pojistného plnění.
Vstřícnost, zejména v obchodním jednání. Pro potřeby tohoto pokynu se tímto pojmem rozumí neuplatnění čekací doby, neuplatnění výluky při úraze v důsledku poruchy vědomí, neuplatnění výluky při vyloučené nemoci, neuplatnění karenční (odkladné) doby, plnění nad rámec pojistné ochrany (např. nejde o vyjmenovaný úraz, sebevražda, nemoc před počátkem pojištění a podobně) – vstřícné jednání za účelem zachování obchodního vztahu.
Podle příslušného zákona je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve stanovené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu (v odůvodněných případech). Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, pokud prodloužení lhůty vznikne z viny pojistitele, nelze zákonnou lhůtu prodloužit.
Šetření nutné ke zjištění, zda nastala povinnost plnit ze sjednaného pojištění nebo připojištění a v jakém rozsahu. Zahrnuje činnosti od přijetí oznámení škodné události, přes kontrolu obdržené dokumentace, registraci do IS AZP, odborné zhodnocení, případné vyžádání doplňující dokumentace a následné shrnutí těchto poznatků, které vyústí navržením výplaty v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ustanoveními. Provádí ji likvidátor.
Jedná se o oznámení škodné události, kdy oprávněná osoba vznáší nárok na výplatu pojistného plnění ze sjednaného pojištění/připojištění dle PS.
Jedná se o vypočtený návrh výplaty pojistného plnění likvidátorem, který není zrevidován, tzn. potvrzen k vyplacení.
Uplatnění výluky z pojištění nebo nesplnění povinnosti pojištěného nebo pojistníka dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek nebo legislativy (např. uvedení nepravdivých údajů).
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Je možná příčina vzniku pojistné události.
Časové období ujednané v pojist­né smlouvě, za které se platí běžné pojistné.
Plnění poskytované pojistitelem v případě pojistné události za podmínek ujednaných v pojistné smlouvě.
Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
Je osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
Je pojištění bez dalšího placení běžného pojistného.
Jsou všichni zaměstnanci AZP, pojišťovací makléři a zprostředkovatelé spolupracující s AZP. Od data převzetí Oznámení škodní události počíná běžet zákonná lhůta pro šetření.
Zařízení pověřené pojistitelem k vyžadování zdravotnické dokumentace, lékařských zpráv od ošetřujících lékařů a k provádění lékařských prohlídek a vyšetření.
Je stav, kdy pojištěný podle lékařského rozhodnutí z důvodu nemoci nebo úrazu, případně preventivního zákroku, nemůže přechodně vykonávat a ani nevykonává svoje zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost anebo jinou výděleč­nou činnost a na tomto podkladě mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti podle platných právních předpisů (pokud pojištěný má nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění), resp. mu byl ošetřujícím lékařem potvrzen doklad o pracovní neschopnosti (pokud pojištěný nemá nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění).
Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění, za 10 let. Promlčecí lhůta k uplatnění práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. Pro odpovědnostní pojištění platí specifický režim běhu promlčecí lhůty, kdy se právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti promlčí nejpozději uplynutím promlčecí lhůty práva na náhradu škody nebo újmy poškozeného vůči škůdci a je nerozhodné, zda uplynula subjektivní tříletá lhůta, nebo objektivní desetiletá lhůta k uplatnění práva na náhradu škody nebo újmy.
Rozhodující úkon v posuzování odůvodněnosti a výše nároků, zahrnuje zhodnocení celé pojistné události, kontrolu výplaty navržené likvidátorem a její schválení. Provádí ji revizor.
Pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny a osoby na nich závislé, jejichž totožnost v době uzavření pojistné smlouvy není obvykle známa.
Vzniká nárok pouze na omezené pojistné plnění z důvodu zjištěný takových skutečností nebo porušení smluvních povinností pojistníka nebo pojištěného, jež zakládají důvod dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek či legislativy pojistné plnění snížit.
Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost.

RBNS(Reported But Not Settled) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, hlášené, ale v tomto období dosud nezlikvidované,

IBNR(Inception But Not Reported) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, ale v tomto období dosud nehlášené.

Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany, a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
Jedná se o vyrozumívací dopis pro oprávněnou osobu, ve kterém AZP sděluje, že ukončila šetření oznámené události a s jakým výsledkem včetně případného odůvodnění.
Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pro účely úrazového pojištění se za úraz považuje i poškození zdraví, které bylo pojištěnému způsobeno v přímé příčinné souvislosti s úrazem a/nebo neočekávaným a nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, elektrického proudu a/nebo jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických). U starších ZPP doplněno navíc o „odchylka od běžného pádu“ a „zvýšená svalová síla".
Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Vinkulace pojistného plnění podle dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je třetí osobě vyplaceno pojistné plnění v plné výši. Zpravidla se jedná o platbu ve prospěch věřitele pojištěného.
Ujednaná skutečnost, se kterou není spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Časové období ujednané v pojist­né smlouvě, za které se platí běžné pojistné.
Dle OZ, ZPS a i NOZ je pojistitel oprávněn započíst (odečíst) proti pojistnému plnění, s výjimkou pojistného plnění z povinného pojištění, dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.
Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění. Životní pojištění lze sjednat jen jako obnosové (Investiční - spojené s investičním fondem – investice do aktiv; Kapitálové – zhodnocení prostředků technickou úrokovou mírou a podíl na výnosech pojistitele).

V průběhu likvidace každé škodné události se zjišťuje, zda by bylo uvedení vozidla do předešlého stavu z technického hlediska možné a zároveň účelné. Na tomto základě se rozhodne, zda daná škodná událost bude likvidována formou parciální nebo totální škody.

V zásadě existuje totální škoda technická (vozidlo neopravitelné nebo odcizeno) nebo ekonomická (předpokládané náklady na opravu dle technologie výrobce, ale v havarijním pojištění navýšené navíc o náklady spojené s odtahem vozidla, přesahují obvyklou cenu vozidla).

Pro stanovení účelnosti opravy je nutno porovnat obvyklou cenu vozidla před poškozením s předpokládanými nebo vynaloženými náklady na opravu, ale v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla. Pro posouzení celkových nákladů na opravu jsou určující podmínky stanovené výrobcem příslušného typu vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Pokud pak předpokládané náklady na opravu (v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla) jsou vyšší než obvyklá cena vozidla, je škodná událost likvidována formou totální škody stejně tak, jako když je vozidlo technicky neopravitelné, tzn. i pokud bylo odcizeno nebo shořelo.

Při totální škodě dochází k zániku havarijního nebo doplňkového pojištění, povinné ručení nezaniká.

Ekonomická totální škoda nebrání pojištěnému provést opravu vozidla a znovu vozidlo poté havarijně/doplňkově pojistit.

Obvyklá cena vozidla je hodnota ojetého vozidla stanovená ke dni poškození na trhu v ČR. Tato hodnota se stanovuje dle tržních nabídek srovnatelných vozidel, které poškozenému vozidlu odpovídají co do značky, typu, motoru, vybavení, stavu a konkrétních specifik daného vozidla. Hodnota poškozeného vozidla se stanovuje po ověření situace na trhu s využitím internetové burzy poškozených vozidel (nabídky potenciálních kupců), event. výpočtem s přihlédnutím k trhu v době vzniku škody.

V případě, že poškozený uvažuje o možnosti ekologické likvidace poškozeného vozidla, je nutné toto řešení konzultovat s likvidátorem.

Havarijní pojištění a Doplňkové havarijní pojištění - u těchto pojištění je nutno se řídit obsahem pojistné smlouvy a ujednáním pojistných podmínek, které stanoví podmínky zapůjčení a limity. Pojištění se může vztahovat na půjčovné u parciální škody (pouze po dobu prováděné opravy vozidla) nebo u totální škody. Při sjednání HP a DHP lze dny sčítat tj. např. 5+10 dní v rámci jedné škody. Pokud si klient půjčí vozidlo na delší dobu a/nebo za větší denní sazbu, musí částku nad limit platit ze svého.

Povinné ručení nárok na zapůjčení srovnatelného vozidla má fyzická osoba i podnikající subjekt (poškozený). Nutno prokázat účelnost (důvod) zapůjčení, doložit půjčovní smlouvu, fakturu za půjčovné (denní sazba, dny, ujeté km). Doba zapůjčení je hrazena po přiměřenou dobu opravy poškozeného vozidla. U totální škody je hrazeno zapůjčení po dobu definovanou pojistitelem. Při likvidaci se posuzuje účelnost zapůjčení, přiměřenost doby zapůjčení i fakturovaných cen. Odečítají se pevné náklady za ujeté km vypočtené konkrétně na dané vozidlo (cca 2 až 6 Kč/1km u běžných osobních vozidel) s výjimkou situace, kdy je náhradní vozidlo půjčeno výrazně levněji, než by odpovídalo poškozenému vozidlu (posoudí likvidátor).

Termín amortizace se již nepoužívá. Při likvidaci škody na vozidle v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda. Ta vyjadřuje snížení majetkového stavu resp. účelně vynaložené a přiměřené náklady opravy na uvedení vozidla do původního stavu.

V praxi to u rentabilní opravy představuje účelně vynaložené obvyklé náklady na opravu, které mohou být zejména u starších vozidel výrazně nižší (až o desítky %) než u vozidel nových nebo zánovních.

Současně ale u dílů s rychlejším opotřebením (např. autobaterie, pneu, výfuk apod.) pak dochází ke snížení nové ceny dílu o opotřebení původního dílu v závislosti na jeho předpokládané životnosti.

Zelená karta je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.
Nevíte si rady s výběrem pojištění nebo potřebujete pomoct při sjednání?
Vždy Vám rádi pomůžeme!
Ikona pána se složkou
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.