Plánovaná penzijní reforma

Plánovaná penzijní reforma - hlavní změny

Informace na této stránce jsou pouze předběžného charakteru a vycházejí z veřejně dostupných informací k 20. listopadu 2023.
Aktuální stav projednávání novelizace zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu
a s podporou zajištění na stáří naleznete zde.
 • Změna v podmínkách pro vznik nároku na státní příspěvek s účinností od 1. 7. 2024
 • Starobní důchodci budou mít nárok na státní příspěvek do 30. 6. 2024
 • Týká se všech nově uzavíraných a existujících smluv penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření
tabulka
 • I nadále bude možné čerpat prostředky dle současných pravidel 
 • Platí pro všechny nově uzavírané i existující smlouvy penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Zrušení možnosti čerpat prostředky formou jednorázového vyrovnání není součástí vládního návrhu ani pozměňovacích návrhů
Vyplácená penze
 • Jednotný daňový limit pro odpočet na osobu ve výši 48.000 Kč ročně 
 • Zahrnuje všechny produkty spoření na stáří 
 • Bude záležet na klientovi, kolik si u kterého produktu odečte z daní
 • Daňově zvýhodněné budou částky nad 1 700 Kč měsíčně, ne jako dosud nad 1 000 Kč 
 • Od základu daně nelze odečítat částky, ke kterým je nárok na státní příspěvek
Daňová podpora tabulka
Spořící doba
 • Podmínkou pro vznik nároku na dávku bude délka spořicí doby nejméně 120 kalendářních měsíců 
 • U smluv uzavřených do 31. 12. 2023 zůstává v platnosti podmínka 60 měsíců
 • Podmínka dosažení věku 60 let zůstává beze změny

Změnový formulář naleznete na této stránce.

 • V levém menu pod názvem Změna na smlouvě 
 • Následně z nabídky Typ pojištění vyberete možnost Penzijní spoření
 • Dále zvolte z nabídky Typ změny možnost Změna sjednaného příspěvku
 • Stáhněte formulář, vyplňte a podepište
 • Poté můžete zaslat přes Dokument vyplněný
 • Rovněž jej můžete zaslat v příloze e-mailu na adresu info@allianz.cz nebo poštou do sídla Allianz penzijní společnosti, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.

A nezapomeňte – nestačí jen platit více, musíte nám změnu výše příspěvku oznámit, taková jsou pravidla daná zákonem. 

Ne! V návrhu zákona ani v pozměňovacích návrzích nejsou uvedeny jakékoliv změny týkající se jednorázového vyrovnání, tudíž budou i nadále platit stejné podmínky pro stávající i nové smlouvy.
V návrhu zákona je uvedeno, že nárok na státní příspěvek budou mít starobní důchodci do 30. 6. 2024, a to jak pro stávající, tak i nové smlouvy.

Od základu daně si můžete odečíst každý měsíc částku sjednaného a současně zaplaceného měsíčního příspěvku, která převyšuje 1.000 Kč. Maximálně je možné odečíst v součtu částku 24.000 Kč za kalendářní rok. Dosáhnete toho, pokud budete mít sjednaný a současně hrazený příspěvek ve výši 3.000 Kč.

Do celkové částky 24.000 Kč, kterou můžete odečíst, se zahrnují i příspěvky sjednané a současně zaplacené na předchozí ukončenou smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření nebo na smlouvu ukončenou převodem z jiné penzijní společnosti v roce 2023.

Od základu daně si budete moci odečíst každý měsíc částku sjednaného a současně zaplaceného měsíčního příspěvku, který převyšuje 1.700 Kč*. Maximálně bude možné odečíst v součtu částku 48.000 Kč za kalendářní rok. Dosáhnete toho, pokud budete mít sjednaný a současně hrazený příspěvek ve výši 5.700 Kč.

A nezapomeňte – nestačí jen platit více, musíte nám změnu výše příspěvku oznámit, taková jsou pravidla daná zákonem. Návod jak na to naleznete zde.

Upozorňujeme, že do celkové částky 48.000 Kč, kterou bude možno odečíst, budou spadat všechny Vaše produkty spoření na stáří. 


*) Platí i pro pracující starobní důchodce, kteří si tímto způsobem chtějí snížit základ daně.

Ano, bude možné založit novou smlouvu o DPS, aniž by se musela původní smlouva o penzijním připojištění rušit. Smlouvu o PP přerušíte, finanční prostředky se na ní budou i nadále zhodnocovat. Následně založíte novou smlouvu o DPS, na kterou budete hradit příspěvky. Při částce 500 Kč a více máte rovněž nárok na státní příspěvky. Na novou smlouvu o DPS Vám může přispívat zaměstnavatel. Částku přesahující 1.700 Kč bude možné daňově odečíst.
Ne, příspěvek zaměstnavatele je i nadále daňově osvobozen do limitu 50.000 Kč za zaměstnance.
V návrhu zákona je uvedeno, že nejméně 50 % z Fondu kulturních a sociálních potřeb se použije na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. 

U smluv o DPS pro nezletilce sjednaných do 31. 12. 2023 zůstávají stejné podmínky pro čerpání částečného odbytného, tzn. žádost je možné podat pouze v daném roce, kdy účastník dovrší věku 18 let.

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2024 platí, že žádost je možné podat během 24 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po dni, kdy účastník dosáhl věku 18 let.

Alternativní fond bude mít více zákonných možností pro investování prostředků, například nemovitosti, podíly na firmách, duševní práva, plavidla, letadla, veřejná infrastruktura apod. Tento fond by měl dosahovat vyšších výnosů, avšak při možném vyšším riziku.

Rozšíření nabídky našich účastnických fondů o alternativní účastnický fond právě připravujeme.

Informace na této stránce jsou pouze předběžného charakteru a vycházejí z veřejně dostupných informací k 20. listopadu 2023.
Aktuální stav projednávání novelizace zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu
a s podporou zajištění na stáří naleznete zde.