Spolupracujeme pro udržitelnou budoucnost

Jako pojišťovna přemýšlíme dlouhodobě, to se týká nejen našeho podnikání, ale také prostředí, ve kterém společně žijeme.

Už pojištění samotné je nástrojem pro vytváření odolnosti vůči následkům nejrůznějších katastrof, včetně přírodních. Díky pojištění získávají lidé finanční stabilitu, která jim umožňuje rychleji se v těžkých chvílích zotavit a současně neuvíznout v pasti chudoby. Stejně tak pomáhá podnikatelům a firmám překlenout náročné situace, které by jinak mohly ohrozit jejich prosperitu nebo celou existenci. 

Odpovědnost vůči životnímu prostředí se promítá do našeho rozhodování o tom, kam budeme investovat, jaká rizika pojišťujeme i do našeho vlastního provozu. 

Závazky celosvětové skupiny Allianz související s bojem proti změnám klimatu bereme velmi vážně.

Od roku 2008 je Allianz aktivně zapojena do globálního ekologického programu skupiny Allianz s cílem minimalizovat svůj negativní vliv na životní prostředí. 
Ukončení uhelného průmyslu

Ukončení podpory uhelnému byznysu

Skupina Allianz se zavázala vyřadit obchodní modely založené na uhlí  nejpozději do roku 2040. Už dnes neposkytujeme pojištění výstavby nebo provozu samostatných uhelných elektráren nebo dolů. Současně také neobnovujeme v minulosti vzniklá pojištění těchto průmyslových aktivit. Rozhodli jsme se také ukončit pojištění elektráren v Počeradech a Chvaleticích, kde jsme dosud měli dílčí smluvní závazky.

Snížení emise uhlíku

Snížení emisí uhlíku
 

Každý rok významně snižujeme produkci uhlíkových emisí, například v roce 2021 jde o snížení o 80 % ve srovnání s rokem 2019. Tím naplňujeme cíl  skupiny Allianz stanovený na rok 2025.

Naše budova Diamond Point využívá pouze dodávky energie z obnovitelných zdrojů. Platí to i pro naše nájemce, takže také oni se společně s námi na snižování emisí podílejí.

Významně redukujeme počet služebních cest a tam, kde je to možné, využíváme on-line komunikační nástroje.

Našim zaměstnancům jsme umožňovali pracovat z domova už před pandemií koronaviru. Po ukončení mimořádných opatření budeme tento nový model práce nadále podporovat.

Zaměstnanci Allianz se na péči o životní prostředí aktivně podílejí, například tím, že do práce jezdí na kole. 

Digitalizace

Digitalizace šetří životní prostředí

Naším standardem je mít na klienty e-mail a mobilní telefon, protože tak dokážeme reagovat na jejich požadavky rychle, efektivně a bezpečně. Naši klienti mohou využít klientský portál MojeAllianz a také mobilní aplikaci. Díky digitální komunikaci můžeme pracovat s dokumentací v elektronické podobě a snížit tak spotřebu papíru pro tisk.

Náš digitální standard nám rovněž umožnil přinést  mimořádnou službu klientům – seniorům starším 80 let. Těm jsme nabídli pomoc při registraci na očkování proti onemocnění COVID- 19. Více než čtyři sta z nich nabídku s potěšením přijalo.

Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti (PAI - Principal Adverse Impacts) jsou součástí článku 7 SFDR.  V zásadě jde o povinnost účastníka finančního trhu poskytnout investorovi informace o tom, zda a jak by jeho investování do konkrétního finančního produktu mohlo negativně ovlivnit udržitelnost, ať již dopady investice do oblastí týkajících životního prostředí, nebo do oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv, či boje proti korupci a úplatkářství.

Lze také říci, že tím, že se klient rozhodne investovat do určitého finančního produktu, dává najevo svůj vztah k udržitelnosti. Může si vybrat produkty, které jsou „udržitelné“ nebo si naopak vybrat produkty, které jsou „méně udržitelné“. Informace v obecné rovině získá dle klasifikace produktů podle článku 6, 8 a 9 SFDR nebo podle Taxonomie.

Allianz pojišťovna
Historické dokumenty
Allianz penzijní společnost
Historické dokumenty
Allianz Kontakt

Informace související s udržitelností podle článku 10 odst. 1, včetně informací, na které odkazujeme v pravidelných zprávách podle článku 11, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (SFDR), týkající se investiční varianty pojištění najdete u jednotlivých produktů zde:

Allianz ŽIVOT

Partners ŽIVOT

Amundi LIFE

Amundi Strategy Portfolio