Go

Whistleblowing

Oznámení porušení právních předpisů a neetického jednání v Allianz. 
Ikona - megafon
SpeakUp zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.
 
Oznámit přes SpeakUp
Ikona - dokument
Oznámení můžete provést také písemně skrze e-mailovou komunikaci.


 
Napište nám
Ikona - bublina s otazníkem
Můžete si sjednat osobní schůzku s pracovníkem compliance zasláním e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu.

 
Domluvit si schůzku
Compliance zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k Vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Společnost Allianz pojišťovna a.s., Allianz penzijní společnost, a.s., Allianz kontakt, s.r.o. (dále  jen „Allianz CZ“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o  ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém Allianz CZ, který slouží k podání oznámení o  protiprávním či neetickém jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s našimi společnostmi. Allianz CZ nevylučuje přijímání oznámení také od osob, které pro Allianz CZ nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Zákon o ochraně oznamovatelů naleznete ve Sbírce zákonů.

Pokud se domníváte, že v Allianz CZ dochází nebo může dojít k protiprávnímu či neetickému jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně listinnou zásilkou na podatelnu na adresu Allianz pojišťovna, a. s., Allianz  penzijní společnost, a. s., Allianz kontakt, s.r.o.  – Compliance,  Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika. V případě podání oznámení poštou je potřeba obálku označit nápisem "Whistleblowing - NEOTVÍRAT".
  2.  
  3. Elektronicky na adrese oznameni@allianz.cz.  
  4. Ústně příslušné osobě (telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů).
  5. Osobně příslušné osobě. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
  6. Prostřednictvím oznamovacího rozhraní Speak UP dostupného z: whistleblowing nebo SpeakUp.

Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o protiprávním jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti dostupný na: http://oznamovatel.justice.cz/. Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu na adrese: https://fau.gov.cz/kontakty v sekci „Whistleblowing“.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude příslušná osoba komunikovat. 

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s Vámi příslušná osoba bude moct spojit. 

1)    Vedoucí oddělení Compliance

Kontakty:
E-mail: oznameni@allianz.cz
Telefon: +420 733 698 714

2)    Compliance officer

Kontakty:
E-mail: oznameni@allianz.cz
Telefon: 
+420 605 208 133

Pro příjem oznámení jsou uvedené telefonní linky vyhrazeny vždy v pracovní dny v době od 9 h do 17 h.  O oznámení bude učiněn písemný záznam. Hovor není nahráván.

Uvedené kontakty slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní či neetické jednání. Nejsou určené pro podávání reklamací a stížností – pro podávání reklamací a stížností využijte kontakty uvedené zde.

Informace o zpracování osobních údajů v aktuálním znění platným pro Českou republiku naleznete zde:

Zásady ochrany osobních údajů | Allianz pojišťovna