Jak postupovat při dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě:
Rady, tipy, povinnosti

Srážka s jiným vozidlem, chodcem nebo pevnou překážkou je pro každého řidiče velmi nepříjemnou zkušeností. Nestává se často, ale i tak je dobré být na ni připraven, vědět co dělat a jak se zachovat. Správný postup zaručí, že nedojde k dalším škodám na zdraví i majetku a incident se podaří vyřešit ze strany policie i pojišťovny.

I když je to těžké a vy i ostatní účastníci jste jistě v šoku, zkuste zachovat klid a chladnou hlavu. Zorientujte se v prostoru, vyzkoušejte, zda se můžete hýbat a případně opustit vozidlo. Pokud se v autě nachází další osoby, zběžně zjistěte, v jakém jsou stavu a zda jim nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Pokud motor stále běží, vypněte zapalování. V každém případě zatáhněte ruční brzdu, aby vozidlo nesjelo do vozovky či mimo ni a nezpůsobilo další nehodu. Když necítíte benzín, spusťte výstražná světla – v opačném případě by hrozilo zažehnutí unikajícího paliva kvůli možnému zkratu ve vedení poškozeného vozu.

Bezpečným způsobem opusťte vozidlo, okamžitě si nasaďte reflexní vestu a opět zkontrolujte stav pasažérů – zda jsou při vědomí, dýchají, nemají zapadlý jazyk, nedochází u nich k masivnímu krvácení. Případně proveďte bezodkladnou první pomoc.

Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem nebo světelnými kotouči, na běžné silnici ve vzdálenosti minimálně 50 metrů. Poté pomozte spolucestujícím opustit vozidlo, pokud jsou toho schopni. Nikdy nehýbejte s osobami, u nichž existuje podezření na zranění páteře. Odveďte pasažéry na bezpečné místo – dál od místa nehody, ideálně za svodidla. Pokud je účastníkem nehody další vozidlo, bezpečným způsobem zkontrolujte i jeho posádku, případně poproste osoby bez zranění o pomoc.

Přivolejte pomoc, nejsnáze skrze centrální číslo 112, případně přes aplikaci Záchranka. S dispečerem mluvte srozumitelně, pokud možno klidně a pomaleji. Uveďte:

  • Své jméno a příjmení
  • Místo nehody – silnici nebo ulici, nejbližší obec, číslo na sloupu veřejného osvětlení, kilometrovník, významné orientační body (budovy, železniční přejezd, silo, potok atd.)
  • Popis nehody – například dopravní nehoda dvou osobních vozidel, tři zranění, dva lehce, jeden těžce

Dále se řiďte pokyny dispečera a co nejpřesněji odpovídejte na jeho otázky. Pokud potřebují zranění ošetření, požijte lékárničku a zásady první pomoci. Do příjezdu záchranných složek pokračujte v ošetřování/oživování zraněných, s vážně poraněnými komunikujte, aby neupadli do šoku nebo bezvědomí. Po nehodě také nemanipulujte s vozidly nebo poškozeným majetkem a nepijte „na uklidnění“ alkohol.

žena u auta

Účastníci nehody po ní mohou být otřeseni, ale nikdy by neměli zapomenout na své povinnosti. Jednou z nich je přivolání policie. To je povinné, pokud:

  • Při nehodě došlo ke zranění osob
  • Dojde k hmotné škodě (na vozidlech, přepravovaných předmětech nebo jiném majetku) ve výši přes 100 000 Kč
  • Dojde k hmotné škodě menší než 100 000 Kč, ale s účastníkem nehody se nedohodnete na zavinění
  • Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby
  • Nelze obnovit plynulost provozu

Přivolání policie se doporučuje pokud jste nuceni k přiznání své viny, další účastník nehody vás ohrožuje, účastníkem nehody je cizinec nebo viník nehody z místa ujel.

Jestliže nebylo zapotřebí k nehodě volat policii, je nutné dohodnout se s dalšími účastníky, kdo nehodu zavinil. Všechny důležité informace zapíšete do standardního tiskopisu, který jste zřejmě obdrželi při sjednání povinného ručení. Záznam o dopravní nehodě je vždy dobré vozit v autě, můžete si jej i stáhnout a vytisknout.

Do záznamu zapište jména, příjmení a trvalé bydliště řidiče i vlastníka vozidla (případně firmy), typy a registrační značky vozidel, název a adresu pojišťovny, u které je sjednáno povinné ručení, čísla dokladů o pojištění (tzv. zelených karet). Pokud tiskopis nemáte, záznam o dopravní nehodě můžete se všemi výše popsanými údaji zapsat i na papír. Nikdy nezapomeňte na podpisy účastníků, dejte si pozor na čitelnost zápisu.

Situaci po nehodě si co nejdůkladněji nafoťte, případně natočte video. Zdokumentujte zejména škody, polohu vozidel či poškozeného majetku, případně stav vozovky, pokud mohl být na nehodu vliv. Zajistěte si případné svědky, s nimiž si vyměňte kontaktní informace. Pokud jste nehodu nezpůsobili, škodu dostanete zaplacenou z povinného ručení viníka. Když ano, škoda poškozenému je placena z vašeho povinného ručení, které musíte mít ze zákona sjednáno.

V současné době lze škodu hlásit osobně, písemně, online nebo telefonicky. Pokud si nejste jisti správným postupem, kontaktujte naši asistenční službu. Škodu pojišťovně hlásí všichni účastníci nehody.
Vzhledem k rychle se pohybujícím vozidlům jde o velmi nebezpečnou situaci. V některých případech je nejbezpečnějším místem stále vozidlo, i když nabourané, proto můžete počkat, až provoz za vámi bezpečně zastaví. Je bezpodmínečně nutné schovat se za svodidla nebo do bezpečné vzdálenosti od vozovky. Pozor – výstražný trojúhelník na dálnici musíte umístit do vzdálenosti minimálně 100 metrů.
Záleží na složitosti situace, vážnosti zranění účastníků, přiznání či odmítnutí viny účastníků, zda viník ujel, délce vyšetřování nebo zpracování znaleckých posudků… Vliv na dobu řešení dopravní nehody má mnoho faktorů. Pokud dojde k trestnímu řízení, počítejte až s několika měsíci, jinak jde o nízké jednotky týdnů.
Doložte v co nejkratší době poškozenému údaje potřebné pro uplatnění jeho práva na náhradu vzniklé škody, nehodu oznamte své pojišťovně. Pokud jste nehodu způsobili, škodu na vašem vozidle kryje havarijní pojištění, které se vyplatí zvlášť u nových nebo dražších vozů.
Pokud dojde k poškození vašeho vozidla a druhý viník ujel, šance na jeho identifikaci je poměrně malá. Ale policii zavolat můžete. V každém případě škodu důkladně zadokumentujte a nafoťte pro nahlášení pojišťovně. Když nehodu způsobíte vy, rozhodně neodjíždějte – lístek se vzkazem/kontaktem za stěračem také nestačí. Šlo by totiž o ujetí od autonehody s pokutou a trestnými body. Na poškozeného počkejte a vyplňte spolu Záznam o dopravní nehodě, případně při velké škodě přivolejte policii.