Pojištění MojeInvestice Klima je sjednáno jako životní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku.

Jednorázové investiční životní pojištění

  • životní pojištění pro případ smrti, smrti úrazem nebo dožití, které obsahuje investiční složku
  • díky 100% kapitálové ochraně* při smrti nebo dožití se konce pojištění vyplatíme pojistné plnění, které bude odpovídat minimálně zaplacenému pojistnému
  • krátkodobý horizont investice 4 roky

Climate Action investiční strategie

  • nabízí participaci na zhodnocení indexu Climate Action Strategy Index (EUR)
  • výkonnost indexu závisí na vývoji cen akcií společností, které se aktivně zasazují o omezování dopadů klimatické změny
  • tyto společnosti působí jak na vyspělých, tak i na rozvíjejících se trzích
  • zahrnuje mechanismus, který omezuje kolísavost investice
  • mezi nejvýznamnější společnosti k 31. 12. 2021 patří Microsoft Corp, Abbot Laboratories, IQVIA Holdings Inc, Home Depot Inc, TJX Companies INc, UnitedHealth GRP Inc a American Express

Důležité vlastnosti shrnuje následující tabulka

Přejděte pro více informací

VSTUPNÍ VĚK POJIŠTĚNÉHO 0 – 80 let
POJISTNÁ DOBA 4 roky
POČÁTEK/KONEC POJIŠTĚNÍ 16. 5. 2022 / 18. 5. 2026
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI DOŽITÍ 100 % nominální hodnoty *
KAPITÁLOVÁ OCHRANA PŘI SMRTI 100 % zaplaceného jednorázového pojistného
MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 50 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO neomezená
DAŇOVÉ ODPOČTY ne
* V případě insolvenčního řízení z důvodu úpadku nebo hrozícího úpadku se kapitálová ochrana nevztahuje na neschopnost emitenta podkladového aktiva (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.) splatit své závazky.
Účelem souhrnného ukazatele rizik je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními zisky a ztrátami investice. Zároveň je vodítkem pro určení úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými strukturovanými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že získáte zhodnocení, nebo utrpíte ztrátu v důsledku pohybů na finančních trzích a jak je pravděpodobné, že nebudeme schopni vyplatit pojistné plnění.