Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Časté dotazy

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidovány v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

 • Jak postupovat v případě nemoci či úrazu v zahraničí?

  Vždy kontaktujte asistenční službu pojišťovny Allianz na čísle +420 241 170 000. Kontaktní údaje jsou také uvedeny na kartičce cestovního pojištění.

 • Od kdy je pojištění platné?

  Od data uvedeného v pojistné smlouvě a nejdříve však po uhrazení pojistného nebo zadání příkazu k provedení platby.

Nejčastější dotazy k penzijním produktům

 • Jak je možné oznámit změnu výše příspěvku či adresy?

  Jakoukoliv změnu na smlouvě o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je nutné zaslat písemnou formou s podpisem účastníka. Žádost můžete zaslat naskenovanou v příloze e-mailu, navštívit některou z našich poboček, případně odeslat poštou na adresu penzijní společnosti. Formuláře jsou k dispozici na následujícím odkazu.

  http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/penzijni-spolecnost/casto-hledane/dokumenty-ke-stazeni.html

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení smlouvy?

  Vaši žádost nám zašlete poštou na adresu penzijní společnosti nebo můžete navštívit některou z našich poboček.

 • Kdy je splatný příspěvek, aby bylo možné nárokovat státní příspěvek?

  Příspěvek účastníka je splatný vždy v průběhu kalendářního měsíce, na který je určen a nelze jej zasílat zpětně.

 • Kdy jsou na mé spoření připisovány státní příspěvky?

  Státní příspěvek je připisován vždy jednou za uplynulé čtvrtletí, a to zpětně.

Nejčastější dotazy k životnímu pojištění

 • Jak je možné změnit pojistnou smlouvu?

  Změny v pojistné smlouvě lze sepsat pouze s Vaším finančním poradcem či obchodním zástupcem.

 • Co znamená v mém výpisu položka akumulovaný dluh? Je nutné ho uhradit?

  Pokud hodnota běžných podílových jednotek na účtu pojistníka nepostačuje na úhradu ujednaných poplatků a rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti, vzniká tzv. akumulovaný dluh. V okamžiku, kdy na účtu pojistníka vzniknou běžné podílové jednotky, dojde odpovídajícím způsobem ke snížení jejich počtu o akumulovaný dluh. Akumulovaný dluh je dluhem pojistníka. Pojistitel je oprávněn tento akumulovaný dluh odečíst od vypláceného pojistného plnění v případě dožití nebo odkupného.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Kdy je nutné žádost o ukončení smlouvy úředně ověřit? Je možné ověření podpisu na pobočce Allianz pojišťovny?

  Výpověď je nutné podat písemnou formou – s podpisem pojistníka. Pokud vypovídáte pojistnou smlouvu, kde je pojistník odlišný od 1. pojištěného, je nutné připojit i podpis této pojištěné osoby (případně jejího zákonného zástupce). V případě výplaty odkupného musí být podpis pojistníka vždy ověřen. Vaši žádost můžete odeslat poštou na adresu pojišťovny či navštívit Vašeho finančního poradce.

 • Kdy je splatnost pojistného?

  Pojistné za následující období je splatné vždy k datu v měsíci, které je shodné s počátkem pojistné smlouvy.

 • Kdy vzniká nárok na daňové výhody?

  Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na Vaše pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však 24 000 Kč za zdaňovací období), pokud:

  • jste pojistníkem a zároveň pojištěným;
  • výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let;
  • pojistná smlouva neumožnuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (smlouva je sjednána ve variantě „PRO daňové výhody od roku 2015“).
nahoru