Stipendia - Allianz Scholarship Program

Víme, že studium může být fuška, obzvlášť pro studentky a studenty, kteří mají nějaké znevýhodnění. Patříte mezi ně i vy? Stipendium vám můžeme poskytnout na 2 až 3 akademické roky. Po ukončení každého akademického roku jen prověříme, zda jsou i nadále plněny podmínky pro čerpání stipendia.

Udělením stipendia chceme stávající i budoucí studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem a jimi vybrané školy úspěšně vystudovali.

 • Úhradu nákladů spojených se studiem specifikovaných ve smlouvě o poskytnutí stipendia, a to v maximální výši 2.000 EUR za akademický rok (10 měsíců)
 • „Pracovní stáž“ na DPP / DPČ v rozsahu min. 100 hodin za rok (stáž je povinná součást programu)
 • Účast na vybraných akcích a setkáních Allianz pojišťovny
 • Další možnosti:
  o   Kurz anglického jazyka
  o   Účast na setkání stipendistů
  o   Podpora mentora při studiu 
Mentoring
Pokrytí nákladů na vaše akademické vzdělání může být náročné. Doufáme, že vám trochu ulehčíme tím, že vás podpoříme měsíčními platbami až do výše 2 000 EUR ročně.
Mentoring
Pokrytí nákladů na vaše akademické vzdělání může být náročné. Doufáme, že vám trochu ulehčíme tím, že vás podpoříme měsíčními platbami až do výše 2 000 EUR ročně.
Mentoring
Rádi vám nabídneme možnosti mentoringu a koučování. Nahlédněte do zákulisí jedné ze světově nejdůvěryhodnějších pojišťovacích společností a načerpejte inspiraci pro svou budoucí kariéru.
 • Dobrá docházka
 • Slušný prospěch (studijní průměr do 2,0)
 • Řádně vyplněná přihláška včetně všech příloh
 • Minimálně jedna z níže uvedených podmínek znevýhodnění
 • Občané ČR nebo občané jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR se znalostí českého jazyka na komunikativní úrovni (psaná i písemná forma) nebo s komunikativní znalostí anglického jazyka
 • Studenti denního studia matematického nebo technického zaměření ve věku do 28 let
 • Studenti 2. nebo 3. ročníku bakalářského studijního programu nebo studenti 1. ročníku magisterského studijního programu v České republice (dokládá se potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ)
 • Studenti se zdravotním znevýhodněním
 • Studenti se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra, s psychickými obtížemi nebo s jinými chronickými potížemi

  Studenti tyto skutečnosti dokládají lékařskými zprávami nebo zprávou z pedagogicko-psychologické poradny, případně průkazem ZTP, pokud jsou jeho držiteli
 • Studenti VŠ ze sociálně slabší rodiny (dokládá se písemné potvrzení ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce)
 • Studenti s nárokem na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dokládá se potvrzení o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory, jedná se tak o vysokoškolské studenty, jejichž rodina nedisponuje příjmem vyšším než 1,5 násobek životního minima, potvrzení platí 21 měsíců)
 • “First-generation students“ 
  - nikdo z rodičů nestudoval více než ZŠ, nízké vzdělání rodičů či pečovatelů 
 • Studenti, kteří se cítí znevýhodněni z důvodu: 
  -          bydliště v sociálně vyloučené lokalitě
  -          znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci (studující může být vnímán jako příslušník nemajoritního etnika)
  -          studenti z ústavní výchovy nebo pěstounské péče (dokládá se potvrzení o předchozím pobytu v dětském domově, o pěstounské péči apod.) 
 • Studenti s azylem, vízem strpění či s doplňkovou ochranou (zjišťuje se na základě typu víza v dokladech)
 • Studenti „rodiče“ – tedy studující rodiče malých dětí, kteří o ně zároveň pečují - pobírají rodičovskou či mateřskou a jsou samoživitelem 
 • V případě předčasného ukončení studia zaniká automaticky i nárok na již přiznané stipendium. Podmínky pro zánik nároku na stipendium jsou popsány ve smlouvě o poskytnutí stipendia.
 • Po ukončení studia bude mít student povinnost nastoupit pracovat do Allianz pojišťovny na předem dohodnuté období a za obvyklou odměnu v daném oboru, době a regionu.
 • V případě, že se student rozhodne do firmy nenastoupit, vrátí vyplacená stipendia do předem stanovené doby.
 • Vyplněná přihláška obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
 • Životopis
 • Potvrzení o studiu / potvrzení o přijetí do navazujícího studia
 • Kopie studijních výsledků za poslední dva semestry
 • Doporučující dopis z VŠ
 • Sociální a ekonomická potřebnost (vč. zohlednění místa bydliště a studia)
 • Motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan apod.)
 • Mimoškolní aktivity
 • Dosavadní studijní výsledky
 1. Vyhodnocení zaslaných podklady
 2. Vstupní testy na vyplnění z domova
 3. Osobní pohovor s vybranými kandidáty formou Assessment centra

Poté, co projdete výběrovým řízením a získáte stipendium, bude s vámi uzavřena smlouva o poskytnutí stipendia na akademický rok 2024/2025 a přidělíme vám mentora/mentorku, který/á vám bude pomáhat po dobu čerpání stipendia, a to případně i v osobním rozvoji.

Stipendium bude vypláceno od začátku akademického roku, každý měsíc, vždy zpětně za odstudovaný měsíc. Na konci akademického roku je možné vyplatit jednorázový bonus, pokud splníte něco, co bychom si stanovili. Stipendium je potom opět vypláceno od začátku dalšího akademického roku.

V průběhu výběrového řízení si Allianz pojišťovna nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností.
Žádost zasílejte nejpozději do 15. června 2024
Mgr. Klára Abdelrahman Paterová
Recruiter

klara.abdelrahman.paterova@allianz.cz