Český Krumlov

Výpis z katastru nemovitostí: K čemu je, jak ho získat a kolik stojí poplatky?

Pokud se chystáte stavět, kupovat nebo prodávat byt či dům, bez výpisu z katastru nemovitostí se neobejdete. Znát ho můžete také pod názvem list vlastnictví – jedná se o veřejnou listinu, obsahující soupis nemovitostí, které patří v daném katastrálním území konkrétnímu vlastníkovi či spoluvlastníkům. Jeho účelem je prokázání tohoto vlastnictví.

Dle účelu, k němuž listinu potřebujete, můžete požádat o dva typy výpisu nebo listu vlastnictví. Úplný výpis z katastru nemovitostí obsahuje veškeré informace všech nemovitostech vlastníka v daném katastrálním území. Částečný výpis z katastru nemovitostí zahrnuje pouze omezené množství informací – jednu nebo několik nemovitostí z celkového majetku vlastníka v daném katastrálním území. Nejčastěji jej využijete při prodeji nemovitosti, ohlášení stavby nebo doložení vlastníka stavební parcely.

Specifickým typem výpisu je Ověřený snímek (kopie) katastrální mapy, který je důležitý pro některé druhy stavebního řízení nebo oceňování nemovitostí. Pokud vám stačí základní informace nebo jste jen zvědaví, nahlížení do katastru nemovitostí online je zdarma.

Dělí se na sedm částí, označených písmeny, jeho součástí je i záhlaví s kódem a názvem okresu, obce a katastrálního území. Jednotlivé části jsou:

 • Část A: "Vlastník, jiný oprávněný" 
  obsahuje informace o vlastníkovi nemovitostí, včetně jeho jména, adresy, rodného čísla (nebo IČ pro právnické osoby) a velikosti podílu v případě spoluvlastnictví.
 • Část B: "Nemovitosti" 
  detailně popisuje nemovitosti vlastněné osobou z části A, včetně jejich parcelních čísel, využití, velikosti a dalších relevantních informací.
 • Část B1: "Jiná práva" 
  uvádí jakákoli jiná věcná práva (např. zástavní právo) spojená s nemovitostmi uvedenými v části B.
 • Část C: "Omezení vlastnického práva" 
  uvádí jakákoliv omezení vlastnického práva vztahující se k nemovitostem uvedeným v části B, jako jsou předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, exekuce, apod.
 • Část D: "Jiné zápisy" 
  obsahuje různé poznámky a odkazy na dokumenty, ze kterých se při zápisu do této části vycházelo.
 • Část E: "Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu" 
  obsahuje informace o dokumentech, které umožnily převod vlastnictví, jako jsou rozhodnutí soudu, kupní smlouvy, darovací smlouvy atd.
 • Část F: "Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám" 
  uvádí informace o zemědělských pozemcích, jejich parcelních číslech, kódech BPEJ a jejich výměře.

Při koupi nebo prodeji nemovitosti věnujte zvýšenou pozornost částem B1 a zvláště pak C.

Český Krumlov

Způsobů jak se dostat k informacím z katastru je několik. Za výpis z KN/vlastnický list je nutné uhradit poplatek.

 • Na pobočkách CzechPoint: Cena činí 100 Kč za první stranu, 50 Kč za každou další stranu.
 • Osobně: Při návštěvě katastru nemovitostí. Poplatek je 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek (např. budov, bytů, nebytových jednotek, parcel) a 100 Kč za každých dalších 20 započatých měrných jednotek.
 • U notáře: Cena za prvních 20 měrných jednotek činí 100 Kč, každých 20 dalších započatých měrných jednotek stojí 150 Kč.
 • Online výpis z katastru nemovitostí: Zdaleka nejsnazší způsob, probíhá v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Nemovitost musíte dohledat podle polohy pozemku, parcelního čísla nebo popisného čísla. V základním zobrazení najdete jen omezené množství informací. Pro získání úplného výpisu je nutné požádat o dálkový přístup. Ten lze získat registrací u ČÚZK za 50 Kč ve formě ověřovacího poplatku, přičemž výstupy vám budou fakturovány v daných intervalech. Výpis z katastru lze získat i bez registrace – pak ale musíte prokázat totožnost například Identitou občana a zaplatíte online. Elektronická verze výpisu z katastru nemovitostí/vlastnického listu stojí 50 Kč za měrnou jednotku, má stejnou platnost, jako papírová.
Pokud vás zajímají základní informace o majiteli nemovitosti, najdete je v online mapě Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde je pouze nutné opsat zobrazený CAPTCHA kód.
Dle definice v zákonu č. 256/2013 Sb. jde o technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. Zjednodušeně jde území, na němž se nachází nemovitosti.
Jde o dokument, kterým vlastník nemovitosti dává katastru nemovitostí vědět, že chce rozdělit svou nemovitost na jednotky.
Technický podklad k zápisu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Geometrický plán je vždy nedílnou součástí listin, na jejichž základu se má provést zápis do katastru nemovitostí – například kupních a úvěrových smluv, kolaudačních rozhodnutí. Je zapotřebí při grafických změnách v KN.
Podáním návrhu na vklad do katastru začíná oficiální dvacetidenní lhůta, během niž je nemovitost pod „plombou.“ V této době se rozesílá dotčeným osobám dopis s vyrozuměním o plánované změně, ty mají právo se proti převodu odvolat. Ze zákona má katastrální úřad na zápis vkladu maximálně 30 dnů.