Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Dotazy na likvidaci

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Hlášení události a průběh likvidace

 • Jaké jsou možnosti úhrady škody, abych nemusel využít své finanční prostředky?

  Havarijní pojištění – u škody na vozidle a půjčovného lze využít formu tzv. krycího dopisu na smluvní servis Allianz.

  Povinné ručení – u škody na vozidle lze využít formu tzv. krycího dopisu na smluvní servis Allianz.
  Půjčovné je nutno uhradit.

 • Postačí k likvidaci v povinném ručení pouze hlášení poškozeného?

  Hlášení škody pojištěným (viníkem) není nezbytnou podmínkou likvidace škody v povinném ručení. Na druhou stranu musí poškozený vždy prokázat, že pojištěný za škodu odpovídá. Toto může podpořit např. zprávou policie, správního orgánu, soudu, společným záznamem o nehodě, svědkem apod. Je však na pojistiteli, který provádí šetření škodné události, jak rozhodne o náhradě újmy, tj. zda, komu a kolik bude vyplaceno.

 • Jakým způsobem mohu dodat požadované doklady k likvidaci?
 • Je někde vidět průběh řešení likvidované události?

  Stav likvidace dané události (včetně chybějících dokladů i odeslaných dopisů) můžete sledovat zde.

  Stačí znát číslo události, které Vám přidělíme po jejím nahlášení (u telefonického hlášení ihned, v ostatních případech dodatečně elektronicky – e-mailem nebo SMS nebo písemně).

  Z této adresy také můžete odeslat dotaz k události.

 • Jakým způsobem lze oznámit novou událost?

Lhůty pro uplatnění práva na pojistné plnění

 • Jak dlouho trvá promlčecí lhůta pro uplatnění práva na pojistné plnění?

  Dle § 629 odst.1 občanského zákoníku trvá promlčecí lhůta tři roky.

  Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Podle § 619 odst. 2 občanského zákoníku může být právo uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla.

  Pro uplatnění práva na pojistné plnění z havarijního pojištění počíná promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události (§ 626 občanského zákoníku).

 • Jaký je nejdelší možný termín pro nahlášení události?

  Povinné ručení stanovuje dle zákona č. 168/1999 Sb. pro pojištěného povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodné události. Poškozený je pouze vázán lhůtou, ve které se jeho právo na pojistné plnění promlčuje. Je však v jeho zájmu, aby právo u pojistitele uplatnil rovněž bezodkladně, a to jednak z důvodu získat co nejrychleji pojistné plnění a jednak i z důvodu, že je povinen pojistiteli svůj nárok na pojistné plnění prokázat, což by se mu s odstupem času nemuselo podařit.

  Havarijní pojištění/Doplňkové havarijní pojištění/Majetková pojištění – platí obdobně.  

  Doporučujeme nahlásit událost co nejdříve. Ušetříte si tak mnoho starostí.

Postupy při likvidaci újmy

 • Jak postupovat v případě události, kdy je viník neznámý (ujede z místa nehody nebo ji způsobí na zaparkovaném vozidle)?

  Škodu lze likvidovat z havarijního pojištění vozidla, škoda však musí být vyšší než sjednaná spoluúčast (tato se vždy z plnění odečítá).

  U skel lze škodu likvidovat z doplňkového havarijního pojištění skel při splnění dalších podmínek dle pojistných podmínek.

 • Lze havarijně pojištěné vozidlo opravit v zahraničí? Bude plnění uhrazeno v plné výši?

  Ano, neexistuje-li v ČR opravce schopný opravu poškození na tomto vozidle provést (speciální vozidlo, apod.), ale i v některých případech, kdy ke škodě došlo v zahraničí a přeprava poškozeného vozidla do ČR by byla neefektivní. Opravu v zahraničí musí vždy odsouhlasit likvidátor.


  V případě odsouhlasené opravy v zahraničí bude plnění uhrazeno v Kč přepočtem v kurzu ke dni vzniku škody. Z plnění však bude odečtena spoluúčast a případně fakturovaná DPH (u plátců DPH).

 • Jaký je postup při poškození a výměně/opravě skla?

  Poškozený může hlásit událost a vznik škody přímo u smluvních servisů Allianz specializovaných na opravy a výměny autoskel (seznam naleznete zde).

  Zde si domluví čas a místo prohlídky vozidla a opravy/výměny skla. Zástupce servisu ověří u Allianz rozsah pojištění a výši plnění a podle toho po opravě požádá poškozeného o výši doplatku (DPH, spoluúčast,...).

  V povinném ručení v případě využití služeb uvedených smluvních opravců se neprovádí odpočet korekce zohledňující stáří a kilometrový proběh u materiálu použitého při opravě.

 • Může mi být poskytnuto plnění za sklo při rozbití odlétnutým kamínkem, je-li viník neznámý (ujel)? Mám uzavřeno povinné ručení a doplňkové pojištění skel.

  Ano, pokud máte doplňkové pojištění skel, plnění Vám bude poskytnuto.
  Právě doplňkové pojištění skel slouží k uhrazení škody, kterou Vám způsobilo mj. neznámé vozidlo.

 • Může rozsah poškození vozidla zdokumentovat i nesmluvní partner?

  Tento postup nedoporučujeme, může dojít k úhradě pouze části nároku nebo dokonce k odmítnutí celého nároku z důvodu neprokázání rozsahu škody.

 • Jaký je postup pro zajištění prohlídky poškozeného vozidla/majetku?

  Nahlásit škodnou událost pojišťovně (přes internet, telefonicky nebo písemně). Další postup se odvíjí od informace uvedené do hlášení události:

  • poškozené vozidlo bude přistaveno do smluvního servisu Allianz s oprávněním provádět prohlídku – prohlídka technikem servisu.
  • poškozené vozidlo bude přistaveno na jiné místo – termín prohlídky následně dohodne mobilní technik Allianz. Technik zkontaktuje poškozeného ohledně termínu a místa k nafocení.
  • poškozený majetek – je možné předběžně pořídit i svoje vlastní snímky a přiložit je k on-line hlášení. Vyčkat na pokyn likvidátora, který na základě hlášení události rozhodne o prohlídce.

Dopravní nehoda

 • Naboural mě viník pojištěný u jiné pojišťovny. Mohu ze svého havarijního pojištění uplatnit škodu? Za jakých podmínek a co mi bude proplaceno?

  Poškozený si může vybrat, zda bude škodu řešit ze svého havarijního (má-li sjednáno) či doplňkového pojištění (má-li sjednáno) nebo se obrátí na viníka či pojistitele povinného ručení.

  Z havarijního pojištění lze řešit škodu na vozidle, odtah a půjčovné do max. doby 5 dní a denní sazby 1000 Kč (má-li sjednáno), ze sjednaného doplňkového pojištění lze řešit škodu na skle, půjčovné do max. doby 10 dní a denní sazby 1000 Kč (vše při splnění dalších ustanovení příslušných pojistných podmínek např. cena opravy přesahuje stanovenou částku, doba opravy dle výrobce přesahuje 8 normohodin apod.), zavazadla a věci osobní potřeby.

  Událost nutno nahlásit (přes internet, telefonicky,…) a následně prokázat rozsah škody (prohlídka pracovníkem Allianz nebo zástupcem smluvního servisu dle dohody) a předložit požadované podklady. V případě likvidity škody bude z pojistného plnění za vozidlo odečtena sjednaná spoluúčast (např. 5% min.5000 Kč) , příp. DPH (u plátců DPH).

  U doplňkového pojištění skel pak spoluúčast 10% event. 50% (s výjimkami dle pojistných podmínek či služeb smluvních servisů). Nárok na odečtenou spoluúčast poškozený může uplatnit u odpovědnostního pojistitele škůdce. Nelze však zaručit úspěšnost, neboť v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda (může být nižší než vyplacené plnění z havarijního pojištění) a spoluúčast není samostatným nárokem.

 • Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno pojištění (povinné ručení, domácnost, životní,…), ale ne havarijní pojištění. Znám údaje viníka (jméno, bydliště, SPZ/RZ), ale nevím, kde má uzavřeno povinné ručení (nebo mi název nic neříká).

  Obraťte se s informacemi na ČKP, jejíž pracovníci se pokusí zjistit tzv. korespondenčního partnera (pojišťovnu) v ČR pro uplatnění Vašeho práva na pojistné plnění.

 • Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno havarijní pojištění.

  Doporučujeme likvidaci z havarijního pojištění. Postup je shodný jako při střetu s tuzemcem tj. hlášení události, prohlídka vozidla, další postup dle dohody.

Kdy volat Policii ČR

 • Je nutná prohlídka pojišťovnou při vloupání do vozidla, když škodu vyšetřovala a fotografovala policie?

  Ano, prohlídka poškozeného vozidla pracovníkem Allianz nebo jeho smluvním partnerem (např. servisem) je nutná vždy. U případů trestných činů není fotodokumentace pořízená policií běžně přístupná pojišťovně.

 • Musím hlásit policii i vloupání do vozidla či vandalismus (např. rozbití bočního skla, vylomení zámku dveří)?

  Ano, tato povinnost ihned nahlásit škodu policii (pokud bude pojištěný uplatňovat nárok na pojistné plnění) je dána pojistnými podmínkami. V případě splnění povinnosti dodatečně či nesplnění vůbec může být pojistné plnění přiměřeně sníženo nebo odmítnuto.

 • Jak je to s povinností hlásit dopravní nehodu policii? Co když přivolána nebude?

  Havarijní pojištění

  Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění.

  Doplňková pojištění

  Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění, ale u Pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem je oznámení škodné události policii nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění.

  Povinné ručení – poškozený

  Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.
  Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

  Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění. Také je nutno pokud možno neprodleně telefonicky nebo přes internet nahlásit škodnou událost. Dále postupovat dle pokynů pracovníků Allianz pojišťovny.


  Povinné ručení - pojištěný (viník)

  Povinnost je dána §47 zákona č.361/2000 ve znění novel.

  Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.

  Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle novelizace §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

  Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění.
  V případě výplaty plnění poškozenému může dojít k uplatnění práva (100%) na úhradu vyplacených částek vůči pojištěnému (§10 zákona č.168/1999 ve znění novel), pokud nastanou při šetření pojistitele komplikace zejména pro určení právního základu, např. kvůli tomu, že nehodu nešetřila policie nebo nebyl sepsán společný záznam o nehodě s danými náležitostmi dle zákona nebo nebyl předán po výzvě pojistiteli.

Oprava v servisu

 • Co je krycí dopis?

  Jedná se o formulář, na kterém poškozený požaduje zaslat pojistné plnění na účet servisu s tím, že uhradí případný rozdíl. Likvidátor po posouzení faktury za opravu potvrdí výši plnění, která bude zaslána. Poté se krycí dopis odešle do servisu. Rozdíl (DPH, spoluúčast apod.) doplatí poškozený servisu při převzetí opraveného vozidla.

  Dopis je použitelný pro škodu na vozidle jak v havarijním pojištění, tak v povinném ručení. Tuto praxi běžně používají pojišťovny a většina servisů v ČR. Povinnost akceptovat krycí dopis mají pouze smluvní servisy pojišťovny, u nás tedy Allianz.

 • Co jsou smluvní servisy a jak probíhá spolupráce s likvidací?

  Smluvní autoservisy jsou autoservisy, s kterými má Allianz uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění hlášení škodné události, provádění prohlídek poškozených vozidel (s následnou opravou zde, bez následné opravy zde), krycí dopis.

  Některé poskytují klientům různé benefity zdarma (mytí, čistění, kontroly,…). Škody tedy může klient vyřídit přímo v servisu, vše ostatní proběhne mezi servisem a likvidací pojišťovny Allianz.

  Seznam smluvních servisů naleznete zde.

Slovník pojmů - autopojištění

 • Kdy mám nárok na náhradní vozidlo a v jakém rozsahu? Jak při nehodě v cizině?

  Havarijní pojištění a Doplňkové havarijní pojištění - u těchto pojištění je nutno se řídit obsahem pojistné smlouvy a ujednáním pojistných podmínek, které stanoví podmínky zapůjčení a limity. Pojištění se může vztahovat na půjčovné u parciální škody (pouze po dobu prováděné opravy vozidla) nebo u totální škody. Při sjednání HP a DHP lze dny sčítat tj. např. 5+10 dní v rámci jedné škody. Pokud si klient půjčí vozidlo na delší dobu a/nebo za větší denní sazbu, musí částku nad limit platit ze svého.

  Povinné ručení – nárok na zapůjčení srovnatelného vozidla má fyzická osoba i podnikající subjekt (poškozený). Nutno prokázat účelnost (důvod) zapůjčení, doložit půjčovní smlouvu, fakturu za půjčovné (denní sazba, dny, ujeté km). Doba zapůjčení je hrazena po přiměřenou dobu opravy poškozeného vozidla. U totální škody je hrazeno zapůjčení po dobu definovanou pojistitelem. Při likvidaci se posuzuje účelnost zapůjčení, přiměřenost doby zapůjčení i fakturovaných cen. Odečítají se pevné náklady za ujeté km vypočtené konkrétně na dané vozidlo (cca 2 až 6 Kč/1km u běžných osobních vozidel) s výjimkou situace, kdy je náhradní vozidlo půjčeno výrazně levněji, než by odpovídalo poškozenému vozidlu (posoudí likvidátor).

 • V jakém případě mi bude pojistné plnění sníženo o amortizaci?

  Termín amortizace se již nepoužívá. Při likvidaci škody na vozidle v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda. Ta vyjadřuje snížení majetkového stavu resp. účelně vynaložené a přiměřené náklady opravy na uvedení vozidla do původního stavu.

  V praxi to u rentabilní opravy představuje účelně vynaložené obvyklé náklady na opravu, které mohou být zejména u starších vozidel výrazně nižší (až o desítky %) než u vozidel nových nebo zánovních.

  Současně ale u dílů s rychlejším opotřebením (např. autobaterie, pneu, výfuk apod.) pak dochází ke snížení nové ceny dílu o opotřebení původního dílu v závislosti na jeho předpokládané životnosti.

 • Jak se určuje obvyklá cena vozidla, a jak hodnota vraku vozidla?

  Obvyklá cena vozidla je hodnota ojetého vozidla stanovená ke dni poškození na trhu v ČR. Tato hodnota se stanovuje dle tržních nabídek srovnatelných vozidel, které poškozenému vozidlu odpovídají co do značky, typu, motoru, vybavení, stavu a konkrétních specifik daného vozidla. Hodnota poškozeného vozidla se stanovuje po ověření situace na trhu s využitím internetové burzy poškozených vozidel (nabídky potenciálních kupců), event. výpočtem s přihlédnutím k trhu v době vzniku škody.

  V případě, že poškozený uvažuje o možnosti ekologické likvidace poškozeného vozidla, je nutné toto řešení konzultovat s likvidátorem.

 • Co znamená při likvidaci poškozeného vozidla termín totální škoda?

  V průběhu likvidace každé škodné události se zjišťuje, zda by bylo uvedení vozidla do předešlého stavu z technického hlediska možné a zároveň účelné. Na tomto základě se rozhodne, zda daná škodná událost bude likvidována formou parciální nebo totální škody.

  V zásadě existuje totální škoda technická (vozidlo neopravitelné nebo odcizeno) nebo ekonomická (předpokládané náklady na opravu dle technologie výrobce, ale v havarijním pojištění navýšené navíc o náklady spojené s odtahem vozidla, přesahují obvyklou cenu vozidla).

  Pro stanovení účelnosti opravy je nutno porovnat obvyklou cenu vozidla před poškozením s předpokládanými nebo vynaloženými náklady na opravu, ale v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla. Pro posouzení celkových nákladů na opravu jsou určující podmínky stanovené výrobcem příslušného typu vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Pokud pak předpokládané náklady na opravu (v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla) jsou vyšší než obvyklá cena vozidla, je škodná událost likvidována formou totální škody stejně tak, jako když je vozidlo technicky neopravitelné, tzn. i pokud bylo odcizeno nebo shořelo.

  Při totální škodě dochází k zániku havarijního nebo doplňkového pojištění, povinné ručení nezaniká.

  Ekonomická totální škoda nebrání pojištěnému provést opravu vozidla a znovu vozidlo poté havarijně/doplňkově pojistit.

Slovník pojmů - životní pojištění

 • Životní pojištění

  Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění. Životní pojištění lze sjednat jen jako obnosové (Investiční - spojené s investičním fondem – investice do aktiv; Kapitálové – zhodnocení prostředků technickou úrokovou mírou a podíl na výnosech pojistitele).

 • Zápočet dlužného pojistného

  Dle OZ, ZPS a i NOZ je pojistitel oprávněn započíst (odečíst) proti pojistnému plnění, s výjimkou pojistného plnění z povinného pojištění, dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.

 • Výluka

  Ujednaná skutečnost, se kterou není spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 • Vinkulace

  Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Vinkulace pojistného plnění podle dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je třetí osobě vyplaceno pojistné plnění v plné výši. Zpravidla se jedná o platbu ve prospěch věřitele pojištěného.

 • Úraz

  Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pro účely úrazového pojištění se za úraz považuje i poškození zdraví, které bylo pojištěnému způsobeno v přímé příčinné souvislosti s úrazem a/nebo neočekávaným a nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, elektrického proudu a/nebo jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických). U starších ZPP doplněno navíc o „odchylka od běžného pádu“ a „zvýšená svalová síla".

 • Ukončovací dopis

  Jedná se o vyrozumívací dopis pro oprávněnou osobu, ve kterém AZP sděluje, že ukončila šetření oznámené události a s jakým výsledkem včetně případného odůvodnění.

 • Účastník pojištění

  Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany, a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

 • Technické rezervy

  Pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost.

  RBNS(Reported But Not Settled) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, hlášené, ale v tomto období dosud nezlikvidované,

  IBNR(Inception But Not Reported) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, ale v tomto období dosud nehlášené.

 • Škodní událostí

  Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

 • Skupinové pojištění

  Pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny a osoby na nich závislé, jejichž totožnost v době uzavření pojistné smlouvy není obvykle známa.

 • Revize

  Rozhodující úkon v posuzování odůvodněnosti a výše nároků, zahrnuje zhodnocení celé pojistné události, kontrolu výplaty navržené likvidátorem a její schválení. Provádí ji revizor.

 • Promlčení

  Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění, za 10 let; promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný žádá na pojistiteli úhradu částky, kterou poskytl poškozenému jako náhradu škody, za kterou poškozenému odpovídá. Posledním dnem promlčecí lhůty je pro účely tohoto pokynu den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá pojistná událost.

 • Pracovní neschopnost

  Je stav, kdy pojištěný podle lékařského rozhodnutí z důvodu nemoci nebo úrazu, případně preventivního zákroku, nemůže přechodně vykonávat a ani nevykonává svoje zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost anebo jinou výděleč­nou činnost a na tomto podkladě mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti podle platných právních předpisů (pokud pojištěný má nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění), resp. mu byl ošetřujícím lékařem potvrzen doklad o pracovní neschopnosti (pokud pojištěný nemá nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění).

 • Pověřené zdravotnické zařízení

  Zařízení pověřené pojistitelem k vyžadování zdravotnické dokumentace, lékařských zpráv od ošetřujících lékařů a k provádění lékařských prohlídek a vyšetření.

 • Pověřená osoba pro převzetí Oznámení škodní události

  Jsou všichni zaměstnanci AZP, pojišťovací makléři a zprostředkovatelé spolupracující s AZP. Od data převzetí Oznámení škodní události počíná běžet zákonná lhůta pro šetření.

 • Pojištěná osoba

  Je osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

 • Pojištění ve splaceném stavu

  Je pojištění bez dalšího placení běžného pojistného.

 • Pojistné riziko

  Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

 • Pojistné plnění

  Plnění poskytované pojistitelem v případě pojistné události za podmínek ujednaných v pojistné smlouvě.

 • Pojistné období

  Časové období ujednané v pojist­né smlouvě, za které se platí běžné pojistné.

 • Pojistné nebezpečí

  Je možná příčina vzniku pojistné události.

 • Pojistná událost

  Je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 • Oprávněná osoba

  Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

 • Neplnění

  Uplatnění výluky z pojištění nebo nesplnění povinnosti pojištěného nebo pojistníka dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek nebo legislativy (např. uvedení nepravdivých údajů).

 • Návrh výplaty

  Jedná se o vypočtený návrh výplaty pojistného plnění likvidátorem, který není zrevidován, tzn. potvrzen k vyplacení.

 • Nárok

  Jedná se o oznámení škodné události, kdy oprávněná osoba vznáší nárok na výplatu pojistného plnění ze sjednaného pojištění/připojištění dle PS.

 • Obmyšlená osoba

  Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

 • Likvidace

  Šetření nutné ke zjištění, zda nastala povinnost plnit ze sjednaného pojištění nebo připojištění a v jakém rozsahu. Zahrnuje činnosti od přijetí oznámení škodné události, přes kontrolu obdržené dokumentace, registraci do IS AZP, odborné zhodnocení, případné vyžádání doplňující dokumentace a následné shrnutí těchto poznatků, které vyústí navržením výplaty v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ustanoveními. Provádí ji likvidátor.

 • Lhůta pro likvidaci PU

  Podle příslušného zákona je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve stanovené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu (v odůvodněných případech). Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, pokud prodloužení lhůty vznikne z viny pojistitele, nelze zákonnou lhůtu prodloužit.

 • Kulanční platba

  Vstřícnost, zejména v obchodním jednání. Pro potřeby tohoto pokynu se tímto pojmem rozumí neuplatnění čekací doby, neuplatnění výluky při úraze v důsledku poruchy vědomí, neuplatnění výluky při vyloučené nemoci, neuplatnění karenční (odkladné) doby, plnění nad rámec pojistné ochrany (např. nejde o vyjmenovaný úraz, sebevražda, nemoc před počátkem pojištění a podobně) – vstřícné jednání za účelem zachování obchodního vztahu.

 • Snížení pojistného plnění

  Vzniká nárok pouze na omezené pojistné plnění z důvodu zjištěný takových skutečností nebo porušení smluvních povinností pojistníka nebo pojištěného, jež zakládají důvod dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek či legislativy pojistné plnění snížit.

 • Exekuce

  Jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu, tímto může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb. V pojišťovnictví se uplatňuje exekuce na peněžité plnění, resp. na výplatu pojistného plnění.

 • Degrese

  U tarifů DOU (3,4,5) je v prvním roce pojištění (jen u některých produktů-viz příslušné pojistné podmínky a certifikáty) při poranění bez komplikací s tabulkovou dobou léčení do 28 (menší než 29) nebo do 35 dnů včetně (dle příslušných ZPP) vypláceno 50 % standardního pojistného plnění;

nahoru