Auto v tunelu

SPZ na přání – Vše, co potřebujete vědět

SPZ na přání je státní poznávací značka (přesněji registrační značka), kterou si mohou řidiči aut, motocyklů i mopedů zvolit podle svého přání. Tato možnost byla zavedena v České republice v lednu 2016.  

SPZ u osobních automobilů se skládá z 8 znaků, u mopedů z 5 znaků a motorky mají na značce celkem 7 znaků. To znamená, že si můžete vybrat kombinaci písmen a číslic, která bude obsahovat přesně tolik znaků, kolik je určeno pro váš typ vozidla.

V České republice jsou registrační značky vydávány podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vzhled registračních značek je stanoven vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Proces vydání SPZ na přání zahrnuje několik kroků:

 • Nejprve je nutné podat žádost o SPZ na přání, čímž se zahajuje správní řízení
 • Úřad rozhodne, zda lze SPZ vydat, a nejpozději do 30 dnů vám zašle písemné vyjádření
 • Pokud je vyjádření kladné, dostanete výzvu k úhradě poplatku
 • Musíte se vzdát odvolání, aby rozhodnutí nabylo právní moci
 • Po úhradě poplatku úřad zadá SPZ do výroby a po 15 dnech si ji můžete vyzvednout
 • Při vyzvednutí SPZ na přání se odevzdávají původní značky 

Chcete-li požádat o SPZ na přání, musíte navštívit příslušný úřad obce s rozšířenou působností (ideálně v místě registrace vozidla). S sebou si vezměte formulář žádosti, na kterém uvedete své osobní údaje a navrhovaný text SPZ na přání. Pokud bude váš návrh schválen a zaplatíte poplatek, obdržíte svou SPZ na přání do 15 dnů.

Žádost lze podat osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo na specializovaných pracovištích registru vozidel hlavního města Prahy.

Žádost musí jasně uvést, kdo ji podává, o co žádá a co navrhuje. Fyzická osoba by měla na formuláři žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Právnická osoba by měla uvést svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla. Žádost musí také obsahovat text SPZ na přání, který požadujete.

Na úřadě tedy musíte předložit:

 • Žádost o přidělení registrační značky na přání, ta může vypadat například takto
 • Doklad totožnosti
 • Malý a velký technický průkaz
 • Plnou moc v případě, že jednáte v pověření jiné osoby

Ověření dostupnosti vlastního textu registrační značky vozidla lze pouze přes neoficiální zdroje:

Ano, požadovanou SPZ si můžete rezervovat. Stačí se obrátit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě bydliště nebo sídla firmy (nebo v místě budoucí registrace vozidla) a úřad vám po schválení požadovaného textu SPZ na přání rezervuje na dobu 3 měsíců. Během tohoto období nesmí být vydána stejná SPZ žádnému jinému žadateli. V jednom okamžiku může mít fyzická nebo právnická osoba pouze jednu rezervaci. Tento postup platí i v případě, že zájemce v okamžiku podání žádosti o SPZ na přání nevlastní žádné vozidlo nebo vlastní vozidlo, které ještě nebylo zaregistrováno.

Žádost o registrační značku na přání najdete zde: https://www.praha.eu/public/cf/10/49/2115114_630806_Zadost__o_RZP.docx

nebo zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravne-spravnich-cinnosti/oddeleni-evidence-silnicnich-vozidel/formulare/zadost-o-prideleni-registracni-znacky-na-prani

Pokud si chcete nechat vydat SPZ na přání k novému vozidlu, které ještě není zaregistrováno v centrálním registru vozidel, máte dvě možnosti:

1. Můžete si nechat zaregistrovat vozidlo rovnou s SPZ na přání. To znamená, že s vozidlem nebudete jezdit, dokud neobdržíte novou registrační značku. Poté si necháte na příslušném ORP auto registrovat s přidělenou SPZ na přání. V tomto případě zaplatíte 800 Kč za registraci nového vozidla + 5000 Kč za jednu tabulku (za což obdržíte techničáky a značky).

2. Můžete si nechat zaregistrovat vozidlo se standardní registrační značkou a teprve poté požádat o vydání SPZ na přání (tuto můžete mít již předem rezervovanou). Při vyzvednutí tabulky s SPZ na přání poté odevzdáte tabulky se standardní registrační značkou na úřadě.

Mini Cooper na ulici před domem

Jaké znaky jsou povoleny a nepovoleny na vlastní poznávací značce?

 • Na SPZ na přání lze použít kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - kvůli snadné zaměnitelnosti těchto písmen).
 • SPZ musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.
 • Na SPZ nelze použít hanlivá slova, slova podněcující k rasismu, xenofobii nebo obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel.
 • Nelze použít speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánů státní správy, zastupitelských sborů, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě – např. PČR, HZS, MDCR apod.).
 • Seznam zakázaných slov na SPZ najdete například zde. Konečné posouzení a schválení textu SPZ na přání je vždy na rozhodnutí příslušného úřadu.
 • Cena registrační značky na přání je 5 000 Kč za jednu značku, tedy 10 000 za dvě SPZ pro osobní vozidlo.
 • Rezervace nové RZ s platností na 6 měsíců stojí 500 Kč.
 • Rezervace vaší již existující SPZ na přání až na 3 měsíce stojí 300 Kč.

Ano, značka na přání je přenositelná a může být použita na další vozidlo, ale pouze na jedno vozidlo a je vázána na konkrétní osobu. Nelze ji tedy prodat další osobě.

Pokud prodáváte vozidlo se značkou na přání, máte dvě možnosti:

1. Můžete si značku ponechat pro jiné své vozidlo. To znamená, že při prodeji auta přijdete se svou značkou na přání na úřad, kde si ji můžete nechat přeregistrovat na jiné auto nebo si ji můžete na 3 měsíce rezervovat a dát si ji následně například na nově zakoupené auto. Nový majitel tohoto vozidla pak požádá o přidělení nové registrační značky k zakoupenému vozidlu (buď dostane standardní značku nebo si může také požádat o značku na přání).

2. Můžete se rozhodnout, že o svou značku na přání již nemáte zájem. V tomto případě zůstane značka na přání na vozidle, které jste prodali.

Pokud se mění vlastník firmy a nový vlastník získá s firmou i vozový park, máte dvě možnosti:

1. Původní majitel firmy si může ponechat přidělené SPZ na přání a požádat úřad o jejich přidělení na jiné své vozidlo (nebo si je rezervovat). V tomto případě SPZ na přání nezůstanou na vozidlech a nový majitel dostane standardní SPZ.

2. Původní majitel firmy nemá zájem o přenesení SPZ na přání na jiné vozidlo, takže SPZ zůstanou na vozidlech, na kterých byly.

Je důležité si uvědomit, že se nejedná o převod vlastnictví SPZ. Fyzická ani právnická osoba nevlastní registrační tabulku (poplatek 5000 Kč je pouze správním poplatkem adekvátním k exkluzivitě daného úkonu). SPZ by měla být chápána pouze jako evidenční označení vozidla. Zároveň je SPZ vázána na vozidlo, na kterém je, takže pokud je prodáno vozidlo, může s ním přejít i SPZ na přání. Možnost přenést ji na nové (další) vozidlo má pouze ten, kdo si SPZ na přání pořídil a toto další vozidlo musí být v jeho vlastnictví. Pokud této možnosti nevyužije, SPZ zůstane na vozidle, na kterém byla, ale není majetkem firmy. Je vázána na vozidlo, na kterém je, a nelze ji už ani přenášet na další vozidlo.

SPZ na přání je zajímavá možnost, jak si každý řidič může vybrat poznávací značku podle svého gusta. Je ale důležité si uvědomit, že u SPZ na přání jsou určitá omezení. Ne všechny kombinace písmen a čísel jsou povoleny a jsou také výrazně dražší než standardní SPZ. Například nesmí obsahovat vulgární nebo urážlivé výrazy, politické nebo náboženské symboly nebo jiné symboly, které by mohly být považovány za protiprávní nebo nemravné.

Pokud uvažujete o pořízení SPZ na přání, je důležité si předem zjistit, jaké jsou podmínky a omezení. Můžete si také nechat vygenerovat několik návrhů, než se rozhodnete, kterou kombinaci zvolíte. SPZ na přání mohou být skvělým způsobem, jak si přizpůsobit svůj vůz a vyjádřit svou osobnost. Věříme, že vám tento článek usnadní její pořízení.