Mrzí nás, že máte škodu v rámci životního pojištění. Když už se to stalo, pomůžeme Vám projít procesem jejího řešení snadno a lehce. S tím, jak řešení škody bude probíhat, se můžete seznámit v níže popsaných cestách.

Konkrétní nároky se vždy řídí pojistnými podmínkami sjednané pojistné smlouvy. V cestách jsou popsány ideální případy, kdy je pojistné plnění poskytnuto. Upozorňujeme však na případy, kdy v souladu s pojistnými podmínkami a zákonnou úpravou nemusí být pojistné plnění vyplaceno. Jedná se například o výluky z pojištění, neprokázání nároku a porušení zákonné povinnosti.  

Doporučujeme hlásit nám škody co nejdříve. Upozorňujeme Vás také na promlčecí lhůtu. Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, v případě životního pojištění za 10 let. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události.